Городские привилегии Кременчуга 1659

Городские привилегии Кременчуга 1659 — документ, найденный в польском архиве. Документ публикуем в двух вариантах — на польском и в переводе на украинском языках.

W Imie Panskie Amen. Na wieczna rzeczy ninieyszey pamiątkę

MY Ian KAZIMIERZ

z Bozey laski Krol Polski Wielkie Xiąze Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflant., Smolenskie, Czern. a Szwedzki, Gotski, Wandalski dziedziezny Krol.

Wszem wobec, y Kazdemu z osobna, komu to wiedziec bedzie nalezalo. Na prozbę y supplikę, do Nas wniesiąną, tak swoim, iako y calego Miasta Naszego Krzemienczuka Obywatelow imieniem. Slachetnuch Kuryla Andrzeiowicza, Pulkownika Zaporoskiego, Krzysztopha Luki Janowicza, Ławryna Sawenka, Waska Truszenka, Leonty Bulda, Łarka Bulda, Sawa Woloszyna, Tymosza Chmary, Dmitra Jakimowicza, Wasila Kostelasa, ktorzy do Nas z oddaniem wiernego poddanstwa na Seym teraznieyszy stawili się: i myslilismy onymze wniesioney do Nas prozbie dosyc uczynic, y poządaniu ich wygodze. Naprzod tedy zachowniąc onychze przy dawnych prawach y wolnosciach Obywatelow Miasta Naszego Krzemienczuka, tych wszytkich ktorzy są wznysz z imion y przezwisk mianowani, powagą Seymu teraznieyszego iako ludzi tych, ktorzy za Dostoienstwo Nasze y calosc Rzeczypospolitey przeciw Kazdemu nieprzyiacielowi woiuią od wszelakich poborow, y podatkow, ktoreby na toz Miasto Nasze Krzemienczuk wlozone byly, cale uwalniamy nic niezachowuiąc do nich pretensyey względem tychze podatkow wszelakiego Stanu ludziom. Do tego ze poddanstwo Nam wierne toz Miasto Nasze Krzemienczuk psierzeczone oddaie, dla tegoz Kupcow tegoz Miasta, tak na miyscu zoctaiących, iako y gdziekolwiek przez Panstwa Nasze, z towarami iadących od wszelakich cel, y myt, takze innych podatkow, ktore by kolwiek kto od ich towarow pretendowal brac, uwalniamy. Do tego toz miasto Nasze Krzemienczuk nazwaną aby do lepszego przychodzilo mienia, y poratowania, od wszytkich woysk Naszych Koronnego, Wielkiego Xiestwa Litews., Cudzoziemskiego, y Wielkiego Xięstwa Ruskiego zaciągu, stacyi, stanowick, noclegow, przechodow, pokarmow, zabiegow, iednania, podwod, tudziesz, kiedy tegoz Miasta Naszego Krzemienczuka obywatelom na woynę isc przynidzie pozostaiące ich zony, y domy, od wszelakiego takze zolnierskiego uciązenia, y od wszelkich nakazow do iakieykolwiek roboty, iako to do sypania grobel y innych podobnych, ninieyszym Przywileiem Naszym obywatelow tegoz miasta uwalniamy chcac to miec po wszytkich poddanych Panstw Naszych, aby przy tey wolnosci ktora iest Miastu przerzeczonemu od Nas dana, onegoz obywatelow gdy tego bedzic potrzeba zachowali. Ktory to Przywiley Nasz reka, Nasza, podpisawszy pięczęcią Koronna, stwierdzic roskazalismy. Dan w Warszawie na Seymie walnym Generalnym dnia IV Mca Czerwca Roku Panskiego MDCLIX Panowania Krolestw Naszych Polskiego XI A Szwedzkiego XII Roku.

Jankazimierzkrol

[М.П.]

Pan Ignacy Bykowski

Podkomorzy Chelminski

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawe. – Zespoły miejskie. Dokument pergamentowy №7154.*

Перевод на украинский язык:

В Ім’я Господнє Амінь. На вічно справи нинішньої пам’ятку

МИ Ян Казимир

з Божої ласки Король Польський, Великий Князь Литовський, Руський, Прусський, Мазовецький, Жмудський, Інфляндський, Смоленський, Чернігівський і Шведський, Готський, Вандальський дідичний Король.

Всім взагалі і кожному особисто, кому те відати буде належати. На прохання і супліку до Нас подану, так своїм, яко і цілого Міста Нашого Кременчука Обивателів іменем. Шляхетних Курила Андрієвича, Полковника Запорізького, Кшиштофа Луки Яновича, Лавріна Савченка, Васька Трушенка, Леонтія Булди, Ларка Булди, Сави Волошина, Тимоша Хмари, Дмитра Якимовича, Василя Костеласа, котрі до Нас із відданням вірного підданства на Сейм нинішній ставилися [себто прибували]: і мислили оним же за поданим до Нас проханням досить вчинити [задовольнити] до жаданої ними вигоді. Насамперед тоді зберігати оних же при давніх правах і вільностях Обивателів Міста Нашого Кременчука, тих всіх котрі суть вище з імен і прізвищ перелічені, повагою Сейму нинішнього яко людей тих, котрі за Гідність нашу і цілість Речі Посполитої проти кожного неприятеля воюють від всіляких поборів і податків, котрі б на те Місто Наше Кременчук накладені були, цілком звільняємо ніякої не маючи до них претензії щодо тих же податків всілякого Стану людей. Оскільки підданство Нам вірне Місто Наше Кременчук вище означене віддає то купців того Міста, так на місті залишаючихся, яко і деінде через Держави Наші, з товарами їдучих від усіляких цел [митні збори] і мит, також [і] інших податків, котрі б будь-хто від їх товарів претендував брати, звільняємо. До того ж те місто Наше Кременчук назване аби [до] ліпшого приходило стану, і порятунок [мало] від усіх військ Наших – Коронного, Великого Князівства Литовського, Чужоземського і Великого Князівства Руського затягу [набору], стацій, становиськ, ночівель, переходів, покормів, забігів, єднання, возів також, коли того ж Міста Нашого Кременчука обивателям на війну йти прийде, залишеним ними жінкам і домам від усілякого також жовнірського обтяження і від усіх примушень до будь-якої роботи, яко то до насипання гребель й інших подібних, нинішнім Привілеєм Нашим обивателів того міста звільняємо, вимагаючи від усіх підданих Держав Наших, аби при тій вільності, котра є Місту вищеозначеному від Нас надана, оного ж обивателів, коли до того буде потреба, зберігали. Котрій то Привілей Наш рукою Нашою, Ми, підписавши, печаттю Коронною ствердити наказали. Дан у Варшаві на Сеймі вальному Генеральному дня ІV Місяця Червня Року Божого MDCLIX [1659] Панування Королівств Наших Польського ХІ а Шведського ХІІ року.

Ян Казимир король

[М.П.]

Пан Ігнатій Биковський

Підкоморій Хелмінський