Етапи історії КНУ ім. М. Остроградського

Від філіалу ХДПІ до національного університету ( 1974–2010 рр.)

14 серпня 1974 року Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти РСР своїм наказом № 430 реорганізує Кременчуцький ЗТФ Харківського автодорожнього інституту в Кременчуцький філіал Харківського державного ордена Леніна політехнічного інституту імені В.І. Леніна (ХДПІ), що дало можливість розширити спектр технічних спеціальностей для промислових підприємств Кременчука і розвивати матеріально-технічну базу.

В історії Кременчуцького філіалу ХДПІ (ХДПУ) чітко виділяються два етапи: підготовка спеціалістів без відриву від виробництва за вечірньою та заочною формами навчання (1974–1989 рр.); відкриття та становлення денної форми навчання (1989–1997 рр.). Відразу після перепідпорядкування здійснюється структурна перебудова філіалу. Створюються два факультети: вечірній, на якому готували інженерів-машинобудівників, та загальнотехнічний, де студенти навчалися за 12 спеціальностями впродовж І – III курсів, а для закінчення освіти переводилися до профільних інститутів країни. 1976 року загальнотехнічний факультет було реорганізовано в заочний. Другий етап розпочинається з відкриття 1989 року денної форми навчання. 1992 року замість вечірнього та заочного факультетів створюються нові: машинобудівний, автомобільний та електромеханічний з денною, вечірньою та заочною формами навчання. 1995 року відкрито економічний факультет, 1997 року – факультет менеджменту. Відповідно перепідпорядковуються існуючі кафедри та створюються нові.

1993 року підготовче відділення реорганізується в підготовчий факультет, на якому готували до вступу у ВНЗ іноземців та громадян України. Важливе місце в структурі філіалу посів факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, створений 1991 року.

1992 року при філіалі відкрито аспірантуру, у якій 1997 року навчалося 40 аспірантів. Підготовка молодих учених здійснювалася за 12 спеціальностями.

У серпні 1997 року в Кременчуцькому філіалі навчалося близько 5000 студентів, працювало 235 викладачів, з яких 95 мали наукові ступені та вчені звання. Серед них було 12 докторів наук, професорів і 83 кандидати наук. Значно зміцніла матеріально-технічна база. Філіал мав 6 навчальних корпусів, 43 лабораторії, обладнані новітньою технікою, 9 комп`ютерних класів.

За роки свого існування Кременчуцький філіал підготував близько 4000 інженерів; 25000 юнаків і дівчат закінчили підготовчі курси; 3000 молодих кременчужан, закінчивши підготовче відділення, стали студентами; 3500 фахівців підвищили свою кваліфікацію на ФПК філіалу, а 200 – отримали другу вищу освіту.

Незмінним директором філіалу впродовж усієї його історії був В.Є. Маслов. За здобутки в науково-педагогічній та організаційній роботі Володимирові Єлисейовичу присвоєно вчене звання професора та почесне звання «Заслужений працівник освіти України». За значний внесок у розвиток вищої освіти в місті, підготовку висококваліфікованих кадрів він 1997 року був удостоєний звання «Почесний громадянин міста Кременчук».

21 серпня 1997 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про створення Кременчуцького державного політехнічного інституту (КДПІ) на базі Харківського державного політехнічного університету, Крюківського машинобудівного та Кременчуцького автомеханічного технікумів. Його структуру склали 7 факультетів та 17 кафедр.

За роки існування КДПІ створюється розгалужена інфраструктура ВНЗ – з`явилися нові відділи: навчально-методичний, видавничий, юридичний, громадського студентського харчування, міжнародних зв`язків та інші. Відкривається юридичний факультет, створюються нові кафедри. Значна увага приділялася розвитку матеріальної бази та комп`ютерному забезпеченню. Величезна за обсягом робота проводилася із ліцензування нових спеціальностей. КДПІ 2000 року – це більше 8000 студентів, які навчалися за 18 спеціальностями; близько 100 аспірантів; 1250 працівників, з яких більше 500 чоловік професорсько-викладацького складу; 23 кафедри; 12 навчально-лабораторних корпусів, бібліотека з 4 читальними залами; 24 комп`ютерні класи, 58 лабораторій для студентів і викладачів; 3 студентські гуртожитки; кращий у місті спортивний комплекс з манежем та стадіоном, плавальний басейн, веслувальна база, спортивно-оздоровчий табір на березі Дніпра.

Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 1224 від 4 серпня 2000 року реорганізував КДПІ в Кременчуцький державний політехнічний університет (КДПУ) – вищий навчальний заклад III – IV рівнів акредитації.

Університет з перших кроків отримує громадське визнання та заслужені державні нагороди. 2001 року КДПУ присуджено нагороду Європейського комітету громадських організацій – Золоту медаль за перемогу в номінації «Університет XXI століття». Цього ж року університет став лауреатом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» у номінації «Якість третього тисячоліття». Його нагороджено Дипломом і Срібною стелою.

У січні 2002 року Кременчуцький політехнічний університет став лауреатом рейтинґу «Сто кращих підприємств України» у номінації «Освіта».

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в листопаді 2002 року відбулися вибори нового ректора. Колектив КДПУ більшістю голосів з-поміж кількох претендентів обрав на цю посаду Михайла Васильовича Загірняка – заслуженого діяча науки та техніки України, доктора технічних наук, професора. Формуючи нову стратегію розвитку КДПУ, він прагне поєднати кращі традиції вітчизняної класичної університетської освіти, світовий досвід та сучасні вимоги до підготовки фахівців в умовах глобалізації. Тож стратегічним завданням, яке новий ректор поставив перед колективом, став вихід на особливі показники, які дозволять претендувати на IV рівень вищого навчального закладу. Була розроблена програма акредитації – 2006, яка й визначила, що шлях до цього лежить перш за все через акредитацію за ІV рівнем спеціальностей випускаючих кафедр. Необхідно було ліцензувати і акредитувати магістерську підготовку не менш, ніж за 2/3 спеціальностей, що мають ІІІ рівень (спеціаліста). Це було дуже складним завданням. Але його вдалось успішно вирішити. Якщо 2003 року підготовка здійснювалася лише за двома магістерськими програмами, то на початок 2006 року – їх було 16.

У квітні 2006 року відбулося засідання Державної акредитаційної комісії, яка ухвалила рішення щодо акредитації Кременчуцького державного політехнічного університету за IV рівнем.. Це стало знаменною подією не тільки для університету, а й для всієї Полтавщини, адже ВНЗ набув нового, більш високого рівня, а це значить, що у студентів з’явилась можливість отримувати дипломи маґістрів на замовлення держави із широкого спектра напрямів і спеціальностей.

Висока динаміка розвитку університету останніх років отримала позитивну оцінку громадськості та держави. 2003 року КДПУ став лауреатом іміджевого альманаху “Ділова Україна. Шляхи до успіху”. 2005 року університет був нагороджений дипломом VIII міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2005”. 2006 року університет першим в історії Полтавщини нагороджено бронзовою медаллю IХ міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2006” у номінації “Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу” та грамотою Полтавської облдержадміністрації за успіхи у винахідницькій діяльності. На Х міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2007” за плідну науково- педагогічну діяльність щодо інноваційного розвитку освіти України КДПУ за номінацією „Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику” інагороджено бронзовою медаллю. 2008 року на такій же виставці університет удостоєний звання „Лідер сучасної освіти” та нагороджено бронзовою медаллю в номінації „Інновації у вищій школі”. Виставка 2009 року стала для університету знаковою – було отримано золоту медаль у номінації „Інтеґрація науки і освіти – необхідна умова підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах”. 2010 року університет знову удостоюється золотої медалі у номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику». У рейтингу вищих навчальних закладів, що проводить кафедра ЮНЕСКО і визначає 200 найкращих ВНЗ України, університет 2009 року посів 60-те, 2010 року-58-ме престижні місця.

У березні 2007 року рішенням Кабінету Міністрів університету присвоєно ім’я видатного математика ХІХ століття, нашого земляка, Михайла Васильовича Остроградського.

Важливою подією для університету стало прийняття 5 серпня 2009 року Кабінетом Міністрів розпорядження про реорганізацію Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського у Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського. Наш навчальний заклад став першим класичним університетом на Полтавщині, який провадить підготовку з 17 галузей знань (за останні шість років цей показник збільшився вдвічі), 26 напрямів, 35 спеціальностей та 23 магістерських програм. Набувши нового статусу, університет отримав право розширювати сферу підготовки фахівців залежно від потреб реґіону і потенціалу наукових шкіл, у тому числі з гуманітарних спеціальностей. Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності вагомий внесок у розвиток національної освіти Указом Президента України № 863/ 2010 від 21 серпня 2010 року університету надано статус національного.

Університет динамічно розвивається, активно працює над покращенням якості освіти, зростанням наукового потенціалу і здобутків наукових шкіл, укріпленням матеріально-технічної бази.

АВТОР: ЛУШАКОВА А.М.